ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1033-2534 : แลกเกอร์แอโรซอล

TIS 1033-2534 : Aerosol lacquer

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ ความดัน
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณะที่ต้องการ สารที่ไม่ระเหย
300 1
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณะที่ต้องการ ระยะเวลาการแห้ง
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณะที่ต้องการ ความละเอียด
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณะที่ต้องการ ความเงาที่มุม 60 องศา
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณะที่ต้องการ กำลังซ่อนแสง
800 3
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณะที่ต้องการ ปริมาณตะกั่ว
1,500 15
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณทางคุณภาพ สี
400 1
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณทางคุณภาพ ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 1
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณทางคุณภาพ สมบัติในการพ่น
600 1
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณทางคุณภาพ ความทนการดัดโค้ง
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณทางคุณภาพ ความทนน้ำ
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณทางคุณภาพ การดึงตัว
คุณลักษณะทางปริมาณ คุณลักษณทางคุณภาพ การทำงานของหัวพ่น
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025