ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1010-2533 : เอทิลแอซีเทต

TIS 1010-2533 : Ethyl acetate

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Ethyl acetate
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025