ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1005-2548 : สีเคลือบกึ่งเงา

TIS 1005-2548 : Semigloss enamel

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณสารที่ไม่ระเหย
400 3
คุณลักษณะทางปริมาณน้ำ
1,500 1
คุณลักษณะทางปริมาณสิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
800 7
คุณลักษณะทางปริมาณความข้นเหลว
300 1
คุณลักษณะทางปริมาณความละเอียด
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณระยะเวลาการแห้ง
500 3
คุณลักษณะทางปริมาณกำลังซ่อนแสง
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณความเงา
600 2
คุณลักษณะทางปริมาณจุดวาบไฟ
800 1
คุณลักษณะทางปริมาณตะกั่ว
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณปรอท
1,000 15
สี
400 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
เสถียรภาพต่อการทำให้เจือจาง
450 7
สมบัติในการใช้งาน
500 1
สมบัติในการใช้งาน
500 1
การรวมตัวเป็นฝาลอยอยู่ที่ผิวหน้า
200 1
ความงอได้โดยการดัดโค้ง
300 3
ความทนการขูดขีด
600 3
ความทนน้ำ
600 3
ความทนน้ำมัน
600 3
ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยใช้เครื่องเร่งภาวะ
1,250 7
เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
300 7
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,200 7
ความทนทานต่อเชื้อรา
1,500 45
การบรรจุ
100 3
เครื่องหมายและฉลาก
100 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025