ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 984-2533 : แอมพิซิลลินไตรไฮเดรต

TIS 984-2533 : Ampicillin trihydrate

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
100 1
ลักษณะชี้บ่ง
ความใสของสารละลาย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
ปริมาณแอมพิซิลลิน
ความเป็นกรด-ด่าง
600 3
ปริมาณน้ำ
1,500 1
โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
800 7
เถ้าซัลเฟต
800 7
สเปซิฟิก ออปติคัลโรเทชัน [x]
600 1
เอ็น เอ็น-ไดเมทิลอะนิลีน
ไดคลอโรมีเทน
1,500 15
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025