ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 950-2547 : แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

TIS 950-2547 : Solid alcohol fuel

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
ค่าความร้อน
800 2
1,300 7
เมทานอลในสารที่กลั่นได้
600 2
1,500 7
ไนโตรเซลลูโลส
300 1
1,500 15
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ
100 1
600 1
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ
150 1
600 1
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ
150 1
600 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
100 1
เสถียรภาพต่อการเก็บ ลักษณะทั่วไป
1,400
เสถียรภาพต่อการเก็บ ค่าความร้อน
800 2
เสถียรภาพต่อการเก็บ การจุดติดไฟ
100 1
เสถียรภาพต่อการเก็บ ความคงสภาพ
150 1
เสถียรภาพต่อการเก็บ ระยะเวลาติดไฟ
150 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025