ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 933-2533 : กรดเกลเชียลแอซีติก

TIS 933-2533 : Glacial acetic acid

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ลักษณะชี้บ่ง : การรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
600 3
ลักษณะชี้บ่ง : ความเป็นกรด
300 1
ลักษณะชี้บ่ง : สมบัติของแอซีเทต
400 1
ลักษณะชี้บ่ง : จุดเดือด
800 1
กรดแอซีติก
1,500 3
น้ำ
1,500 1
จุดเยือกแข็ง
สี
400 1
แอซีทัลดีไฮด์
1,500 15
กรดฟอร์มิก
1,500 15
ส่วนที่เหลือจากการระเหย
800 3
สารที่อออกซิไดซ์ได้
400 1
โลหะหนักทั้งหมด
800 7
เหล็ก
1,000 15
สารหนู
1,000 15
คลอไรด์
800 15
ซัลเฟต
1,000 15
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025