ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 14-2525 : โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต

TIS 14-2525 : Monosodium L-glutamate

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
100 1
ความบริสุทธิ์ : วิเคราะห์ โดยคุณภาพ
500 2
1,500 7
ความบริสุทธิ์ : วิเคราะห์โดยปริมาณ
600 5
1,500 15
ค่าสเปซิฟิกโรเตชัน
300 3
600 1
ความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย
200 2
600 3
คลอไรด์
400 3
1,500 5
น้ำหนักที่หายไปเมื่อทำให้แห้ง
300 3
400 7
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
1,500 15
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
1,500 15
สารปนเปื้อน : โลหะหนักคิดเป็นตะกั่ว
600 5
800 7
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 2
100 1
น้ำหนักสุทธิ
200 1
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025