ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 897-2539 : ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม

TIS 897-2539 : Hydrogen peroxide for industrial use

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
1,000 1
1,500 3
ส่วนที่เหลือจากการระเหย
500 3
800 3
กรดอิสระ
1,000 1
800 3
ความเข้มข้นที่ลดลง
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025