ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 841-2548 : สารเหลวบ่มคอนกรีต

TIS 841-2548 : Liquid compounds for curing concrete

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไปวิธีธรรมดาประเภท 1
100 1
ลักษณะทั่วไปวิธีธรรมดาประเภท 2 3
200 1
ความสามารถในการเคลือบ
400 15
เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีธรรมดาประเภท 1
3,400 210
เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีธรรมดาประเภท 2 3
3,500 210
เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งภาวะประเภท 1
5,400 30
เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งภาวะประเภท 2 3
550 30
สมบัติในการใช้งาน ความสามารถในการกักน้ำ
1,000 7
สมบัติในการใช้งาน ระยะเวลาแห้ง
300 15
ส่วนที่ไม่ระเหย
400 7
การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025