ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 760-2555 : สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต

TIS 760-2555 : Synthetic dyestuffs: vat dyes

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แอโรแมติกแอมีนอิสระ
5,000 15
โลหะหนักที่เปื้อนตะกั่ว
600 15
โลหะหนักที่เปื้อนปรอท
1,000 15
โลหะหนักที่เปื้อนแคดเมียม
600 15
โลหะหนักที่เปื้อนโครเมียมทั้งหมด
600 15
โลหะหนักที่เปื้อนโครเมียม (VI)
1,500 15
โลหะหนักที่เปื้อนทองแดง
600 15
โลหะหนักที่เปื้อนนิกเกิล
600 15
โลหะหนักที่เปื้อนโคบอลต์
600 15
ค่าความแตกต่างของสี
ความคงทนของสีต่อแสง (แสงซีนอนอาร์ก)
ความคงทนของสีต่อการซัก
ความคงทนของสีต่อสารฟอก (bleaching agent)
ความคงทนของสีต่อการขัดถู
ค่าย้อมชิ้นงานทดสอบสำหรับการทดสอบข้อ 3-7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025