ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 740-2551 : สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ

TIS 740-2551 : Synthetic dyestuff : reactivedye

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แอโรแมติกแอมีนอิสระ
5,000 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนตะกั่ว
600 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนปรอท
1,000 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนแคดเมียม
600 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนโครเมียมทั้งหมด
600 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนโครเมียม (VI)
1,500 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนทองแดง
600 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนนิกเกิล
600 15
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนโคบอลต์
600 15
ค่าการละลายน้ำ
ค่าความแตกต่างของสี
ความคงทนของสีต่อแสง (แสงซีนอนอาร์ก)
ความคงทนของสีต่อการซัก
ค่าย้อมชิ้นงานทดสอบสำหรับการทดสอบข้อ 5-6
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025