ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 739-2555 : สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์

TIS 739-2555 : Synthetic dyestuff : direct dye

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป ประเภท A
ลักษณะทั่วไป ประเภท B และ C
แอโรแมติกแอมีนอิสระ
5,000 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน ตะกั่ว
600 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน ปรอท
1,000 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน แคดเมียม
600 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน โครเมียมทั้งหมด
600 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน โครเมียม (VI) Ion Chromatography
โลหะหนักที่ปนเปื้อน โครเมียม (VI) UV visible
1,500 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน ทองแดง
600 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน นิกเกิล
600 15
โลหะหนักที่ปนเปื้อน โคบอลต์
600 15
ค่าการละลายน้ำ
ค่าความแตกต่างของสี
ความคงทนของสีต่อแสง (แสงซีนอนอาร์ก)
ความคงทนของสีต่อการซัก
ค่าย้อมชิ้นงานทดสอบสำหรับการทดสอบข้อ 6-7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025