ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
เลือก มอก. 133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
เลือก มอก. 219-2552 แผ่นยิปซัม
เลือก มอก. 241-2543 ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง
เลือก มอก. 319 เล่ม 1-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
เลือก มอก. 319 เล่ม 2-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
เลือก มอก. 319 เล่ม 3-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 ปูนหิน
เลือก มอก. 378-2531 กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น
เลือก มอก. 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง
เลือก มอก. 849-2532 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
เลือก มอก. 2587-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากถลุงจากเตาถลุงแบบพ่นลม
เลือก มอก. 2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
เลือก มอก. 2595-2556 ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ
เลือก มอก. 2601-2556 คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ
เลือก มอร์ตาร์ (mortar) มอร์ตาร์ (mortar)
เลือก ASTM C150 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เลือก - Standard Block
เลือก ความทนอาร์ค Arc resistance
เลือก ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ (Air content of mortar) ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ (Air content of mortar)
เลือก มอก.2701-2559 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์