ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 356-2531 น้ำมันเครื่อง
เลือก มอก. 879-2553 ไฟแช๊กก๊าซ
เลือก มอก. 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
เลือก มอก. 1267-2544 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
เลือก มอก. 1268-2537 น้ำมันก๊าด
เลือก มอก. 1313-2538 น้ำมันเตา
เลือก มอก. 1380-2539 การชักตัวอย่างปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เลือก มอก. 2313-2549 ไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว
เลือก น้ำมันล้างลำกล้องปืน
เลือก ชีวมวล
เลือก ชีวมวล
เลือก พอลิเมิอร์
เลือก - น้ำมันหล่อลื่น
เลือก - น้ำมันล้างลำกล้องปืน
เลือก - น้ำมันเตา
เลือก ASTM for Activated carbon ถ่านกัมมันต์
เลือก AWWA B600 for Powdered activated carbon ถ่านกัมมันต์ผง
เลือก AWWA B604 for Granular activated carbon ถ่านกัมมันต์เม็ด
เลือก - วาล์วถังก๊าชปิโตเลี่ยมเหลว