ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 1128-2535 แผ่นเหล็กมุงหลังคา
เลือก มอก. 2619-2556 กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา