ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 633-2531 : ลูกยางสีข้าว

TIS 633-2531 : Rubber rolls for paddy dehuskers

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ
300 7
วัสดุ : แกนเหล็กหล่อ
450 7
ลักษณะทั่วไป
50 3
ความหนาของยาง
100 5
ความต้านแรงดึงและความยืด
900 7
ความแข็งของยาง
450 7
การเสื่อมสภาพ
600 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025