ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

EN 420 : ถุงมือยาง (Protective gloves. General requirements and test methods)

Protective gloves. General requirements and test methods : Protective gloves

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความต้านกระแสไฟฟ้า
500
มิติ (กว้าง, ยาว, หนา)
600
Dexterity
200
การส่งผ่านของไอน้ำ
700
การดูดซับไอน้ำ
700
ความเป็นกรด-ด่าง
300
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025