ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2741-2559 : ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด
1,000 7
ความหนาแน่น
650 3
ดัชนีความแข็งเชิงกด
500 5
การเร่งการเสื่อมอายุ
700 10
การยุบตัวเนื่องจากแรงกด
500 5
ความทนแรงอัดซ้ำคงที่
1,700 5
ค่าเตรียมตัวอย่าง
500 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025