ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ISO 14285 : ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ISO 14285 : Rubber and plastics gloves for food services -- Limits for extractable substances

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ปริมาณสารที่สามารถสกัดได้ : สารหนู
600 20
ปริมาณสารที่สามารถสกัดได้ : แคดเมียม
600 20
ปริมาณสารที่สามารถสกัดได้ : โครเมียม
600 20
ปริมาณสารที่สามารถสกัดได้ : ตะกั่ว
600 20
ปริมาณสารที่สามารถสกัดได้ : สังกะสี
600 20
ปริมาณโปแทสเซียมเปอร์มังกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
600 10
สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สกัดด้วยน้ำกลั่น
600 10
สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 10
600 10
0
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025