ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2727-2559 : ยางปัดน้ำฝน

TIS 2727-2559 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความยาว
200 2
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความแข็ง
300 3
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความแข็ง
500 10
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง
700 12
การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด
200 12
ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 12
ความทนต่อโอโซน
2,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025