ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 173 : ยางฟองน้ำ

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ (ความหนา)
200 2
การทดสอบแรงกดที่ทำให้ความหนาของยางฟองน้ำลดลงร้อยละ 25
500 7
การทดสอบหาแรงกดภายหลังการอบด้วยความร้อน
500 7
การทดสอบหาการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025