ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2683-2558 : พื้นสังเคราะห์

TIS 2683-2558 : Synthetic surfaces

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การลดลงของแรงกระแทก
1,000 3
การยุบตัวในแนวตั้ง
1,000 3
ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว
1,000 3
ความต้านแรงดึง
500 5
ความยืดเมื่อขาด
200 5
ความสม่ำเสมอของสี
200 3
ความแตกต่างของสีหลังทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
3,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025