ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 951-2533 : แผ่นยางรองสะพาน

TIS 951-2533 : Rubber bridge bearings

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มิติ : ความกว้างและความยาว หรือ เส้นผ่านศูนย์กลาง และความหนา
150 2
มิติ : ความหนาของวัสดุเสริมแรง
100 2
มิติ : ความหนาของชั้นยาง
200 2
มิติ : ความลาดเอียง
200 2
ลักษณะทั่วไป
50 1
สมบัติทางทางฟิสิกส์ : ความแข็ง IRHD
300 3
150 1
สมบัติทางทางฟิสิกส์ : ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด
700 5
300 1
ความทนอุณหภูมิสูง : ความแข็ง IRHD
500 7
150 7
ความทนอุณหภูมิสูง : ความต้านแรงดึงและความยืดเมี่อขาด
900 10
300 7
ความทนอุณหภูมิสูง : ค่าอบเร่ง
200 7
ความทนอุณหภูมิสูง : การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด
500 5
200 1
ความทนโอโซน
2,000 10
400 3
ความทนแรงกด
500 5
200 1
ความต้านแรงยึดเหนี่ยว
500 5
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025