ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 145-2549 สมุดนักเรียน
เลือก มอก. 283-2534 กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์
เลือก มอก. 287-2533 กระดาษพิมพ์และเขียน
เลือก มอก. 550-2555 กล่องกระดาษลูกฟูก
เลือก มอก. 758-2551 กระดาษหนังสือพิมพ์
เลือก ASTM D 642 บรรจุภัณฑ์เพื่อกาารขนส่ง
เลือก ISO 2234, ISTA บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
เลือก ASTM D 5276, ISTA, ISO 2248, TAPPI T 802 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
เลือก ASTM D 999, ISTA, ISO 2247 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
เลือก JIS Z 0602 แท่นรองรับสินค้า
เลือก IMDG,ADR บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย
เลือก ISO 536 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 3039 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 287 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 2758, ISO2759 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก TAPPI T 803 , ISO 3036 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 535 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 3035 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก TAPPI T 821 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 3037 ,TAPPI T811 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก TAPPI T 822 , TAPPI T 818 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก TAPPI T 476 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก BS 3110 ,TAPPI T 830 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก TAPPI T 816, ASTM D 4521 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ASTM D 828 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 3038 กระดาษเหนียวและกระดาษลูกฟูก
เลือก ISO 12192 เครื่องทดสอบความต้านแรงกดวงแหวน/ลอนลูกฟูก
เลือก TAPPI T 804 เครื่องทดสอบความต้านแรงกดกล่อง