ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 656-2556 : วิธีวิเคราะห์พลาสติกที่สัมผัสอาหาร

TIS 656-2556 : Analytical methods for food contact plastics

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ตะกั่ว
ดีบุก
แคดเมี่ยม
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : ชนิดพลาสติก (material test)
1,400 10
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
600 2
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : ฟีนอล
600 2
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : ฟอร์แมลดีไฮด์
600 2
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ
600 5
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซีติก ร้อยละ 4
600 5
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล ร้อยละ 20
600 5
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : n-Heptane
600 5
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
600 2
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : พลวง
600 7
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : เจอร์เมเนียม
600 7
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : สารหนู
600 7
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : ตะกั่ว
600 7
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : แคดเมียม
600 7
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : แบเรียม
600 7
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร : การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบปริมาณโลหะหนัก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025