ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 632-2551 : พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน

TIS 632-2551 : Polyvinyl chloride resin

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
400 7
สารที่ระเหยได้
600 7
ความหนาแน่นปรากฏ (Apparent density or Bulk Density)
600 7
ลักษณะทั่วไป
100 5
เถ้าซัลเฟต
600 7
สิ่งเจือปนและสิ่งแปลกปลอม
300 7
K-Value
2,000 7
อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 250 ไมครอน
200 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารละลายที่สกัดได้ : ลักษณะสารละลาย
400 2
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารละลายที่สกัดได้ : ฟองที่เกิดขึ้น
300 2
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารละลายที่สกัดได้ : ความเป็นกรด-ด่าง
600 2
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารละลายที่สกัดได้ : ปริมาณโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
600 2
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารละลายที่สกัดได้ : ปริมาณกากที่ไม่ระเหย
600 3
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารละลายที่สกัดได้ : ปริมาณสังกะสี
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารละลายที่สกัดได้ : ค่าการดูดกลืนสูงสุด
400 7
ตะกั่ว (Lead, Pb)
600 7
แคดเมียม (Cadmium, Cd)
600 7
ดีบุก (Tin, Sn)
600 7
แบเรียม (Barium, Ba)
600 7
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025