ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 531-2558 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

TIS 531-2558 : Plastics containers for sterile pharmaceutical products

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
วัสดุ
1,000 10
ลักษณะทั่วไป
100 7
ความจุ
500 1
ความสม่ำเสมอของความหนา
200 7
รูรั่ว
500 7
ความทนทานต่อการตกกระแทก(ยกเว้นพอลิไวนิลคลอไรด์)
500 7
ความทนความดัน(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์)
500 7
ความหยุ่นตัว(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์)
500 7
การซึมผ่านของไอน้ำ
1,000 10
ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา
600 3
ปริมาณอนุภาคปนเปื้อน
ความโปร่งแสง
500 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ลักษณะสารละลาย ฟองที่เกิดขึ้น
300 2
600 1
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ความเป็นกรด-ด่าง
600 7
400 1
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
600 2
600 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณกากที่ไม่ระเหย
600 3
400 7
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณสังกะสี (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์)
600 10
1,000 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด
400 7
ปริมาณแคลเซียม (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์)
1,000 15
ปริมาณโลหะหนัก ตะกั่ว
600 3
1,500 15
ปริมาณโลหะหนัก แคดเมี่ยม
600 3
1,000 15
ปริมาณโลหะหนัก ดีบุก
600 3
1,000 15
ปริมาณโลหะหนัก แบเรียม
600 7
1,000 15
ปริมาณไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์)
คุณลักษณะทางชีวภาพ ความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
คุณลักษณะทางชีวภาพ สารไพโรเจน
คุณลักษณะทางชีวภาพ การซึมผ่านของจุลินทรีย์
คุณลักษณะทางชีวภาพ การทำลายเม็ดเลือด
ลักษณะของสารละลาย
400 7
ปริมาณโลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)
600 2
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025