ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.17-2561 : ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

TIS.17-2561 : PVC pipe for use as a drinking water pipe

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สารหนู
600 18
ความหนาของท่อ
200 1
ความเบี้ยวของท่อ
200 1
ความหนาแน่น
400 1
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง (วิธีการใช้ตู้อบไฟฟ้า)
400 1
ความทนแอซีโทน
500 1
ความทึบแสง
500 7
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ปรอท
600 18
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว
600 18
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ซีลิเนียม
600 18
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : โครเมียม
600 18
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ไซยาไนด์
600 25
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม
600 18
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แบเรียม
600 18
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
600 20
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
เนื้อท่อ : ตะกั่ว
600 4
เนื้อท่อ : แคดเมียม
600 4
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025