ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 686-2558 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา

TIS 686-2558 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา : ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา
600 3
ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา : ความจุ
500 1
ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา : ปริมาณกากที่ไม่ระเหย
600 3
ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา : การเป็นบัฟเฟอร์
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025