ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : พีวีซีเรซิน

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
K-Value
2,000
ความหนาแน่นปรากฏ (Apparent density or Bulk Density)
600
สารที่ระเหยได้
600
สิ่งเจือปนและสิ่งแปลกปลอม
300
เถ้าซัลเฟต
600
pH ของสารสกัด
400
อนุภาคที่ค้างอยู่บนแร่งขนาด 250 ไมครอน
600
ลักษณะทั่วไป
100
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025