ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : เม็ดพลาสติก

- : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความหนาแน่น
650
อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว
600
ความต้านแรงดึง แนวละ
500
ความยืด แนวละ
200
ความแข็ง
300
จุดอ่อนตัวไวแคต
400
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอร์แมงเนต
600 7
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
600 10
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 4% สารละลายกรดแอซิติกโดยปริมาตร
600 10
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ
600 10
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 20% เอทานอลโดยปริมาตร
600 10
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เฮปเทน
600 10
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก : 4% สารละลายกรดแอซิติกโดยปริมาตร
600 10
เนื้อพลาสติก : ตะกั่ว
600 7
เนื้อพลาสติก : แคดเมียม
600 7
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025