ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : กาวโพลิไวนิลแอซีเทตอิมัลชัน

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กาวโพลิไวนิลแอซีเทตอิมัลชัน : ความเป็นกรด-เบส
400 5
กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน : ความข้นเหลว
300 7
กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน : เนื้อกาว
400 7
กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน : ความหนืด
800 5
กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน : ความหนาแน่น
650 5
กาวโพลิไวนิลแอซีเทตอิมัลชัน : ความต้านแรงเฉือน : ไม่ได้แช่น้ำ
500 7
กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน : ความต้านแรงเฉือน : ภายหลังแช่น้ำ
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025