ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : กาวอีปอกซี

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กาวอีปอกซี : ความข้นเหลว (Consistency)
600
กาวอีปอกซี : ความแข็ง (Hardness)
300
กาวอีปอกซี : ความต้านแรงดึง (Tensile strength)
500
กาวอีปอกซี : ความยืด (Elongation)
200
กาวอีปอกซี : ระยะเวลาแห้งตัว (Gel Time)
400
กาวอีปอกซี : ความต้านแรงดัดโค้ง (Flexural strength)
500
กาวอีปอกซี : มอดูลัสความต้านแรงดัดโค้ง (Flexural modulus)
200
กาวอีปอกซี : ความทนแรงอัด (Compressive strength)
500
กาวอีปอกซี : มอดูลัสความทนแรงอัด (Compressive modulus)
200
กาวอีปอกซี : การติดแน่น (Bond strength)
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025