ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ชนิดพลาสติก
1,000
มิติ
200
ความทนอุณหภูมิ
500
กลิ่นและรสชาติของน้ำ
300
การรั่วรูเข็ม
400
ความต้านแรงดึง
500
ความยืด
200
ความแข็งแรงของตะเข็บ
500
ความคงทนของการพิมพ์ (เฉพาะกรณีที่มีการพิมพ์ถุง)
400
สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมา : สารละลายกรดแอซิติกร้อยละ 4 โดยปริมาตร
600
สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมา : นอร์มัลเฮปเทน
600
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
600
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซิติกร้อยละ
600
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ
600
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล ร้อยละ 20 โดย
600
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์มัลเฮปเทน
200
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
600
โลหะในพลาสติก :ตะกั่ว
600
โลหะในพลาสติก : แคดเมี่ยม
600
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025