ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ASTM D790 D792 D1938 D882 D256 D543 D638 D1004 D543 D570 : พลาสติกทั่วไป

- : General Plastic

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทนต่อการดัดโค้ง
500 5
ความกว้าง ความยาว ความหนา (รายการละ)
200 2
ความแข็ง : Durometer hardness ShoreD
300 5
ความทนทานต่อแรงดึง
500 5
Izod impact resistance
600 5
ความยืดที่จุดขาด ในกรณีทดสอบร่วมกับ Tensile
200 5
ความทนทานต่อแรงกดอัด
500 5
จุดหลอมเหลวด้วยเครื่อง DSC (Melting point)
500 5
1,000
ชนิดของพลาสติก
1,400 3
ชนิดของพลาสติก
1,400 3
ปริมาณ Carbon black
1,000 7
สารเสริมของพลาติกว่าเป็นชนิดนั้นหรือไม่โดยผู้ส่งตัวอย่างระบุชื่อมาด้วย (Filler)
1,000 3
สารเสริมของพลาติกว่าเป็นชนิดนั้นหรือไม่โดยผู้ส่งตัวอย่างไม่ระบุชื่อมาด้วย (Filler)
1,400 3
เสถียรภาพทางความร้อน (Oxidation induction time)
3,500 5
องค์ประกอบของพลาสติก
3,000 5
Charpy Impact resistance
600 5
Impact resistance
600 5
ความทนความร้อน, ความทนอุณหภูมิ (ตกลงราคา)
ความถ่วงจำเพาะ หรือความหนาแน่นแบบแทนที่น้ำ
650 7
Stiffness Strength
1,300 5
ความยืดที่จุดขาด (Elongation at break) (ความยืดรายการเดียว)
500 5
ความต้านทานแรงฉีกขาด (Tear resistance)
500 5
Tensile Modulus , Compressive modulus และ Flexural modulus
500 5
ความทนต่อสภาวะแวดล้อมของพลาสติก (QUV Weathering Test)
3,000
Run TGA
1,000 5
ชนิดพลาสติก โดยเทคนิค FTIR
1,500 7
E modulus
Coefficient of friction แบบ Kinetic ของพลาสติกฟิล์มและที่เป็นแผ่น
1,000
Coefficient of friction แบบ Static ของพลาสติกฟิล์มและที่เป็นแผ่น
1,000
Dart drop impact resistance
600
Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม.แรก (กว้าง, ยาว, หนา)
1,300
Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม.แรก (กว้าง, ยาว, หนา)
1,400
Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม.แรก (กว้าง, ยาว, หนา)
1,500
Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม.แรก (กว้าง, ยาว, หนา)
1,800
Dimensional stability ที่ช่วงเวลาต่างๆ
1,300
Puncture resistance
600
การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (Shrinkage)
500
ความแข็ง : Barcol
300
ความแข็ง : Ball indentation
300
ความแข็ง : Shore M
300
ความต้านทานแรงดึงของรอยต่อเชื่อม (Bonding seam strength)
500
Modulus ในกรณีทดสอบร่วมกับ Tensile Strength 3 จุด , Compressive Strength 3 จุด และ Flexural Strength 3 จุด
200
ความคงทนต่อสารเคมี ที่อุณหภูมิห้อง
400
ความคงทนต่อสารเคมี ที่อุณหภูมิสูง
600
ความทนต่อสภาวะแวดล้อมของพลาสติก (QUV Weathering Test)/วัน 400บาท /ขึ้นกับเวลาในตู้
400
ความหนาแน่น (Bulk Density)
400
ความหนาแน่นโดยเทคนิคเกรเดียนเดนซิตี้
650
จุดแปรผ่านสภาพแก้ว (tg) เหนืออุณหภูมิห้อง
500
จุดอ่อนตัวไวแคต (Vicat Solflening Point)
400
เถ้า (Ash content)
600
สารที่ระเหยได้ (Volatile material) ที่ 110°C, 4 ชม
400
พลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) ใน PVC โดยระบุชื่อ
1,000
พลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) ใน PVC โดยไม่ระบุชื่อ
1,400
อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ระบุ
1,000
อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้แรงกดดันเมื่อได้รับความร้อน (Heat deflection tempereture)
400
อัตราการดูดซึมน้ำ ที่อุณหภูมิห้อง
400
อัตราการดูดซึมน้ำ ที่อุณหภูมิสูง
500
อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ไม่ระบุ
2,000
อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว (Melt flow index)
600
ตรวจพินิจ : ความทนไมโครเวฟ 24 ชั่วโมง
400
อุณหภูมิจุดเปราะ ให้หาว่าที่อุณหภูมิใด
1,000
ตรวจพินิจ : เมื่อเข้าตู้อบ 24 ชั่วโมง
400
ตรวจพินิจ : เมื่อแช่แข็ง 24 ชั่วโมง
400
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : ฟีนอล
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : ฟอร์มาลดีไฮด์
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซิติก 1+24
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์มัลเฮปเทน
600
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล 1+4
600
สมบัติของเนื้อพลาสติก : ตะกั่ว
600
สมบัติของเนื้อพลาสติก : แคดเมี่ยม
600
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025