ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : วัสดุทั่วไป

ASTM D 1003 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความทึบแสง
500 7
วิเคราะห์ปริมาณกรดอินทรีย์ด้วยเครื่อง HPLC
2,000 3
วิเคราะห์ปริมาณสารด้วยวิธีไทเทรต
1,000 2
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง IC
1,000 3
วิเคราะห์ปริมาณสารด้วยวิธี gravimetric
1,000 5
SCAN โลหะด้วยเครื่อง
1,000 3
ความละเอียด
500 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025