ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : พอลิเมอร์

- : polymer

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์สเปกตรัม
1,500 5
13-คาร์บอนเอ็นเอ็มอาร์สเปกตรัม (run ไม่เกิน 3 ชั่วโมง)
2,500 5
13-คาร์บอนเอ็นเอ็มอาร์สเปกตรัม (run นานกว่า 3 ชั่วโมง)
4,500 5
โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์สเปกตรัม (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
800 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025