ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1245-2553 : สารอัดแบบเมลามีนฟอร์แมลดีไฮด์

TIS 1245-2553 : Melamine-formaldehyde moulding compounds

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความต้านแรงดัดโค้ง
500 1
ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี
600 1
ความทนความร้อน
500 1
การดูดซึมน้ำ
600 3
การดูดซึมน้ำหลังจากต้มในน้ำเดือด
600 3
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
400 1
ความทนกรดซัลฟิวริก
600 1
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : ฟอร์มาลดีไฮด์
600 2
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : ฟีนอล
600 2
ปริมาณสารที่ละลายออกมา: สารที่ทำปฏิกริยากับโพแทสเซียม เพอร์แมงกาเนต
600 2
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
600 2
สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ
600 5
สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์แมล-แฮปเทน
600 5
สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซีติก 1-24
600 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025