ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1131-2535 : ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

TIS 1131-2535 : Unplasticized polyvinyl chloride fittings for use with pressure pipes

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาดและมิติ " : ตามตารางที่ 2,7,8,16,17"
150
ขนาดและมิติ " : ตามตารางที่ 1,5,9,10"
250
ขนาดและมิติ " : ตามตารางที่ 4,6,11,12,13,14,18,19"
350
ขนาดและมิติ " : ตามตารางที่ 3,15"
500
ความหนา
300 1
300
ลักษณะทั่วไป
50 1
50
การคลาย : วิธีใช้เตาอบไฟฟ้า
150 1
150
ความเค้น : วิธีใช้ของเหลว
200
ความทนกรดซัลฟิวริก
600 15
1,000
ความทึบแสง
500 2
1,500
ผลที่เกิดขึ้น กับน้ำ : กลิ่น รส และสี
200
ผลที่เกิดขึ้น กับน้ำ : ตะกั่ว (สกัดครั้งที่1 และ 3)
600 15
1,400
ผลที่เกิดขึ้น กับน้ำ : ดีบุกไดแอลคิลตั้งแต่ C4 ขึ้นไป
600 15
800
ผลที่เกิดขึ้น กับน้ำ : แคดเมียม
600 15
700
ความทนความดันในระยะเวลาสั้น
450
ความทนความดันในระยะเวลานาน
600
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
100 1
ขนาดและมิติ
500 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025