ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 17-2532 : ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

TIS 17-2532 : Unplasticized polyvinyl chloride pipes for drinking water services

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
100 1
ขนาด :ความยาว
200 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง
500 5
ความทนอะซีโทน
500 3
1,000 7
ความทนกรดซัลฟิวริก
600 18
1,000 7
ความทึบแสง
500 7
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :กลิ่น รส และ สี
200 3
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ตะกั่ว (สกัดครั้งที่ 1 และ 3)
600 15
1,400 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ดีบุกไดแอลคิดตั้งแต่ C4ขึ้นไป
600 15
800 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :แคดเมียม
600 15
700 15
ความต้านแรงกด
500 5
ความต้านแรงกระแทก
300 5
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อ
600 5
ความทนทานต่อการรั่วซึมของหัวต่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง
600 5
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของหัวต่อ
600 5
ความทนความดันในระยะเวลานานของท่อ
3,500 62
ความทนความดันในระยะเวลานานของท่อ
3,500 62
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025