ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 816-2556 : พอลิเอทิลีนเรซิน

TIS 816-2556 : Polyethylene resin

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ : ความหนาแน่น
200 10
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ : อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว
500 10
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ : ความต้านแรงดึงและความยืดที่จุดขาด
200 10
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ : อุณหภูมิโก่งตัวเมื่อร้อน
250 10
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ : จุดอ่อนตัวไวแคต
1,000 10
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ : มอดูลัสยืดหยุ่น
500 10
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สารที่ทำปฏิกริยากับโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
300 2
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)
400 7
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ
200 5
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์แมลเฮปเทน
400 5
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลาย กรดแอซีติก 1+24
400 5
ปริมาณสารที่ละลายออกมา : สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล 1+4
200 5
เนื้อพลาสติก : ตะกั่ว (Lead, Pb)
600 3
เนื้อพลาสติก : แคดเมียม (Cadmium, Cd)
600 3
น้ำหนักสุทธิ
100 7
การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก
800 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025