ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 54-2516 กระจกแผ่น
เลือก มอก. 195-2536 วิธีทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์
เลือก มอก. 196-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น
เลือก มอก. 197-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
เลือก มอก. 198-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
เลือก มอก. 362-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ
เลือก มอก. 363-2524 ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2000 ถึง 4000
เลือก มอก. 417-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด
เลือก มอก. 501-2546 : วิธีทดสอบความทนทานทางเคมีของภาชนะ ภาชนะแก้วบรรจุยา
เลือก มอก. 532-2546 ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อที่ให้ทางหลอดเลือด
เลือก มอก. 574-2528 ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว
เลือก มอก. 611-2529 กระจกแว่นตา : แก้ว
เลือก มอก. 880-2547 กระจกโฟลตใส
เลือก มอก. 954-2548 กระจกมองหลัง
เลือก มอก. 965-2537 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
เลือก มอก. 1222-2539 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
เลือก มอก. 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง
เลือก มอก. 1345-2539 กระจกแผ่นสีตัดแสง
เลือก มอก. 1395-2554 บล็อกแก้วกลวง
เลือก มอก. 1732-2541 กระจกเงา
เลือก มอก. 2203-2547 กระจกลวดลาย
เลือก ISO 9050 กระจก
เลือก ISO 8424 แก้ว
เลือก ISO 10629 แก้ว
เลือก ISO 9689 แก้ว
เลือก EN 122 โมเสกแก้ว
เลือก ISO 719 แก้ว
เลือก USP35 ภาชนะแก้วบรรจุยา
เลือก USP 42 ภาชนะแก้วบรรจุยา
เลือก EP 7.0 ภาชนะแก้วบรรจุยา
เลือก ISO 7884-8 แก้ว
เลือก ISO 7884-3 แก้ว
เลือก DIN 52295 แก้วน้ำ
เลือก ASTM C 693-93 แก้ว
เลือก ASTM C 158-02 แก้ว
เลือก ISO C 148-00 แก้ว
เลือก ISO C149-86 บรรจุภัณฑ์แก้ว
เลือก - แก้ว วัตถุดิบแก้ว
เลือก มอก.196-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์
เลือก มอก.54-2516 กระจกแผ่น
เลือก มอก.195-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์
เลือก มอก.197-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
เลือก มอก.198-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
เลือก มอก. 965-2537  กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
เลือก ASTM D1003 PLEXIGLAS SOUNDSTOP ACRYLIC SHEET
เลือก ISO7991 สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
เลือก - กระจกหรือวัสดุอื่นๆ
เลือก - ความร้อนจำเพาะ
เลือก ASTM D5 Penetration Needle
เลือก ASTM D1321 Penetration Needle (wax)
เลือก - Dimension
เลือก - ฟิล์มกรองแสง
เลือก - วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดย XRF
เลือก Glass Center ศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว
เลือก - ขวดแก้ว