ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบ

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
เลือก มอก. 63-2523 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
เลือก มอก. 437-2529 ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู
เลือก - ที่นอน/หมอนหนุนยางพารา
เลือก - ไม้เทียม