ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 700-2530 : ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น

TIS 700-2530 : Fish floss, fish flake and dried ground fish

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป กลิ่นรส และสิ่งแปลกปลอม
ก้าง เกล็ด และครีบปลา
คุณลักษณะทางเคมี : โปรตีน
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้า
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
คุณลักษณะทางเคมี : ฟลูออรีน
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด
จุลินทรีย์ : เอสเคอริเชีย โคไล(โดยวิธี MPN)
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
จุลินทรีย์ : รา
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025