ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 696-2530 : ลูกกวาดและทอฟฟี่

TIS 696-2530 : Hard candies and toffees

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ข้อบกพร่อง
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
300 1
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าซัลเฟต
600 5
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 5
คุณลักษณะทางเคมี : ไขมัน
500 3
วัตถุเจือปนอาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 3
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 5
สารปนเปื้อน : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025