ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 639-2548 : แป้งข้าวเหนียว

TIS 639-2548 : Glutinous rice flour

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สีและกลิ่น
100 7
สิ่งแปลกปลอม
100 7
ลักษณะเม็ดแป้ง
ความละเอียด
600 7
ความชื้น
400 7
แป้ง
1,500 7
ความเป็นกรด-ด่าง
400 7
เถ้า
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
แอมิโลส
วัตถุเจือปนอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 3
จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ รา
300 10
400 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
Acid Insoluble Ash
800 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025