ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 492-2526 : ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ

TIS 492-2526 : Canned tropical fruit cocktail or canned fruit salad

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส และลักษณะเนื้อ
การปราศจากข้อบกพร่อง และสิ่งแปลกปลอม
ความจุของภาชนะบรรจุและปริมาตรสุทธิ
น้ำหนักเนื้อผลไม้
สัดส่วนของผลไม้
ความหวานหลังบรรจุ
ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
วัตถุเจือปนในอาหาร : สารช่วยให้คงรูป
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
1,500 7
จุลินทรีย์ : การทดสอบโดยการอบ
200 14
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 17
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 18
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 19
จุลินทรีย์ : อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี
500 17
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025