ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 475-2526 : ผลิตภัณฑ์มะกะโรนี

TIS 475-2526 : Macaroni products

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป : รูปร่างทั่วไป
ลักษณะทั่วไป : รูปร่างอื่น ๆ (มะกะโรนี)
ความชื้น
โปรตีน
คุณลักษณะหลังจากต้มแล้ว ": สารที่ละลายน้ำเมื่อต้ม,น้ำหนักหลังจากต้ม รูปร่าง, ความเหนียวและกลิ่นรส"
คุณลักษณะหลังจากต้มแล้ว : การพองตัว
วัตถุเจือปนอาหาร : ไดโซเดียมฟอสเฟต
วัตถุเจือปนอาหาร : สีธรรมชาติ
1,000 5
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : วิตามีน บี 1
800 5
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : วิตามีน บี 2
800 5
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : ไนอะซิน
800 5
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : เหล็ก
600 5
สารเสริมคุณค่าทางอาหาร : แคลเซียม
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025