ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 460-2556 : ชาจีน

TIS 460-2556 : Green tea

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป สี กลิ่น และกลิ่นรส, การเจือสี
ปริมาณก้าน
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
300 3
400 3
คุณลักษณะทางเคมี : สารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อน
300 3
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าทั้งหมด
300 5
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ละลายน้ำ
300 7
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นด่างของเถ้าที่ละลายน้ำ
200 7
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 4
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : กาก
800 5
คุณลักษณะทางเคมี : กาเฟอีน
1,000 3
1,500 7
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025