ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 459-2526 : ขิงดองเกลือ

TIS 459-2526 : Salted ginger

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ขนาดและความสม่ำเสมอของขนาด
ข้อบกพร่อง
สารที่ใช้บรรจุ : ลักษณะปรากฏ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง
วัตถุเจือปนอาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 5
300 2
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
1,500 7
การบรรจุและน้ำหนักเนื้อ
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025